Privacy Policy

Privacyverklaring

Déclaration de confidentialité

1. Privacy beleid

Orthopedie Van der Steen draagt uw privacy hoog in het vaandel en verbindt zich ertoe deze ten allen tijde te respecteren en zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring strekt ertoe duidelijk en transparant informatie te bieden aangaande de persoonsgegevens die wij verzamelen, de wijze waarop wij die gegevens verzamelen, gebruiken en meedelen, evenals informatie aangaande de procedures die wij invoeren om uw recht op privacy te waarborgen.

Wanneer Orthopedie Van der Steen uw persoonsgegevens verzamelt en gebruikt, is BVBA Orthopedie Van der Steen, met maatschappelijke zetel te 2930 Brasschaat, Bredabaan 753, en met ondernemingsnummer 0460.432.175, de verwerkingsverantwoordelijke.

Orthopedie Van der Steen verbindt zich ertoe om te allen tijde de naleving te verzekeren van alle toepasselijke wetten en reglementen inzake gegevensbescherming, waaronder de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

Dit impliceert onder meer dat:
uw persoonsgegevens verzameld en gebruikt worden in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, zoals beschreven in deze Privacyverklaring;
De verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
U zal worden gevraagd om uw uitdrukkelijke toestemming als deze nodig is voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
De passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen opdat de beveiliging van uw persoonsgegevens gegarandeerd is;
Er geen persoonsgegevens worden doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
Gelieve te noteren dat wij ons het recht voorbehouden deze privacyverklaring te wijzigen. De meest recente versie van de privacyverklaring is terug te vinden op onze website (www.orthovds.be).

Als u vragen hebt in verband met deze privacyverklaring, gelieve dan een e-mail te sturen naar contact@orthovds.be.

2. Gegevens die wij verzamelen en gebruiken

Op grond van de overeenkomst die u met Orthopedie Van der Steen afsluit, dan wel op basis van uw uitdrukkelijke toestemming, of op grond van de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Orthopedie Van der Steen, kunnen wij de volgende persoonsgegevens verzamelen en gebruiken:

Naam;
Geboortedatum- en plaats;
Rijksregisternummer;
Adres;
Telefoon- en/of gsm-nummer;
E-mailadres;
Medische gegevens;
Financiële, fiscale, arbeids- en sociaalrechtelijke gegevens;
Sollicitatieformulieren;

Persoonsgegevens kinderen onder de leeftijd van 16 jaar worden alleen verwerkt indien en voor zover de toestemming of machtiging is gegeven door de ouder of de wettelijke vertegenwoordiger.

Wij beperken in ieder geval onze vraag naar persoonsgegevens tot wat nodig is om u de diensten te leveren die u verzocht heeft.

3. De wijze waarop uw gegevens worden gebruikt

a) Doelstellingen waarvoor de gegevens worden verwerkt
Orthopedie Van der Steen verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend voor volgende doeleinden:

Produceren van steunzolen en orthopedische schoenen;
Toesturen van onze informatieve herinneringsbrieven om klanten te informeren wanneer ze terug recht hebben op een paar steunzolen of orthopedische schoenen met een tussenkomst van de mutualiteit mits een geldig voorschrift van de specialist;
Toesturen van commerciële nieuwsbrieven;
Voldoen aan wettelijke voorschriften of andere dwingende verplichtingen (bv. in het kader van boekhoudkundige, fiscale, en arbeids- en sociaalrechtelijke verplichtingen);
Het beheren van de inhoud van onze website en het analyseren van het websiteverkeer;
Verwerken van uw sollicitatie;

Wij verwerken uw persoonsgegevens dus enkel (i) voor de uitvoering van de dienstenovereenkomst die afgesloten werd tussen u en Orthopedie Van der Steen, (ii) voor de nakoming van onze wettelijke verplichtingen of (iii) wanneer wij een gerechtvaardigd rechtmatig belang hebben dit te doen, rekening houdend met uw recht op privacybescherming.

b) De personen die de gegevens verwerken
De gegevens worden verwerkt door de orthopedisten en de administratieve medewerkers van Orthopedie Van der Steen.

c) Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan de tijd nodig voor de voornoemde doelstellingen.

Persoonsgegevens die Orthopedie Van der Steen nodig in het kader haar verantwoordingsplicht aan het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) worden evenwel permanent bewaard.

De persoonsgegevens die Orthopedie Van der Steen verzamelt en gebruikt in het kader van boekhoudkundige, fiscale, en arbeids- en sociaalrechtelijke wettelijke verplichtingen worden niet langer bewaard dan 7 jaar.

d) Beveiliging van de persoonsgegevens
Orthopedie Van der Steen zet zich volledig in voor de bescherming van uw persoonsgegevens door gepaste organisatorische en technische maatregelen te nemen tegen niet-toegestane toegang tot de gegevens, onrechtmatige vernietiging of onvoorzien verlies ervan.

Hiervoor wordt in eerste instantie gebruik gemaakt van een daartoe bestemde software-systeem dat beveiligd is door middel van gebruikersnaam en wachtwoorden. Alle data wordt bewaard op een lokale server, welke afdoende beschermd en beveiligd wordt door onze IT-dienstverlener. Van alle data worden dagelijks back-ups gemaakt om de persoonsgegevens onmiddellijk te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten. De IT-dienstverlener draagt zorg voor een regelmatige evaluatie van de beveiliging.

De fysieke dossiers worden bewaard op een locatie die niet toegankelijk is voor derden.

4. Verstrekking van de persoonsgegevens aan derden

Orthopedie Van der Steen kan uw persoonsgegevens verstrekken aan derde partijen uitsluitend indien en voor zover dit noodzakelijk voor de uitvoering van de hierboven omschreven doeleinden.

Dit omvat onder meer het verstrekken van persoonsgegevens aan het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV), aan ziekenfondsen, en eventueel aan ziekte- en/of hospitalisatieverzekeraars. Tevens kunnen bepaalde persoonsgegevens worden verstrekt onze advocaat in het kader van geschillen m.b.t. de uitvoering van de overeenkomst die u sluit met Orthopedie Van der Steen.

Verder kan onze dienstverlener die instaat voor onze boekhouding, de dienstverlener die instaat voor het beheer van ons beveiligd software-systeem, onze IT-dienstverlener, en onze dienstverlener die instaat voor het beheer van onze website, bepaalde persoonsgegevens ontvangen. Deze derden hebben enkel toegang tot uw persoonsgegevens in de mate dat dit nodig is voor hun dienstverlening. Er worden geen persoonsgegevens verstrekt aan derden dan deze waarmee een verwerkingsovereenkomst is afgesloten.

Het is ook mogelijk dat wij uw persoonsgegevens aan derden meedelen, inclusief wetshandhavingsinstanties, wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

In andere gevallen worden uw persoonsgegevens aan derden verstrekt indien u Orthopedie Van der Steen hiervoor de toestemming geeft.

Orthopedie Van der Steen draagt uw persoonsgegevens in ieder geval niet over buiten de Europese Unie.

5. Uw rechten omtrent uw gegevens

Onder de voorwaarden zoals bepaald in de toepasselijke wetten en reglementen inzake gegevensbescherming, waaronder de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR), hebt u het recht om:

Uw persoonsgegevens in te zien;
Een kopie van uw persoonsgegevens te vragen;
Uw persoonsgegevens te verbeteren of aan te passen;
Het wissen van persoonsgegevens te verzoeken;
Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
Te verzoeken uw persoonsgegevens door Orthopedie Van der Steen te laten overdragen aan uzelf of aan een andere partij;
Uw toestemming te allen tijde in te trekken (bv. voor nieuwsbrieven);

Alle verzoeken, klachten of vragen kunnen gericht worden aan Orthopedie Van der Steen via e-mail aan contact@orthovds.be. Wij zullen uw verzoeken, klachten of vragen onderzoeken en u tijdig antwoorden.

6. Cookiebeleid

De website van Orthopedie Van der Steen (www.orthovds.be) kan mogelijk gebruik maken van cookies. Deze cookies kunnen in dat geval dienen om u te identificeren met het oog op een betere dienstverlening. U bent niet verplicht om het gebruik van cookies te accepteren, doch in dit geval kan de goede werking van de website niet ten allen tijde worden gegarandeerd.

7. Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, verzoeken we u vooreerst hiervoor contact op te nemen met Orthopedie Van der Steen.

U hebt steeds het recht een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

Voor kennisname en akkoord:

Naam en handtekening klant met datum:

____________________________________________________